Konkursy

Regulamin konkursu poetyckiego

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Poetyckiego.
2. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorób na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”.
3. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Pana Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Pana Marcina Nowaka – Radnego Rady Miasta Lublin, Przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa lubelskiego.
5. Konkurs trwa od 17 października do 15 grudnia 2017 roku.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie lutego 2018 r.

II Uczestnicy konkursy

Prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach:

 1. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 2. Dorosłe osoby niepełnosprawne
 3. Seniorzy

III Zasady konkursu
1. Uczestnik konkursu przygotowuje od 1 do 3 samodzielnie stworzonych wierszy.
2. Temat jednego z wierszy musi być związany z niepełnosprawnością. Pozostałe wiersze mogą być na dowolny temat.
3. Prace należy przedłożyć w formie czytelnej.
4. Pracę należy podpisać:

 • Imię i nazwisko autora i informacje na jego temat
 • Tytuł pracy
 • W przypadku uczniów pieczątka placówki i nazwisko nauczyciela
 • Kategoria, w której uczestnik występuje
 1. Prace nie zostaną zwracane, stają się własnością organizatorów.
  6. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie utworów podczas przesyłki.
  7. Prace przekazywane są osobiście (poniedziałki godz. 10:00-13:00 i czwartki godz. 12:00-16:00) lub przesyłką pocztową – decyduje data stempla pocztowego.
  8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy w wyznaczonym terminie na adres:
  Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”
  Ul. Leszczyńskiego 23
  20-068 Lublin
  W terminie do 15.12.2017
  Informacji o konkursie udzielane są pod adresem drgawka@padaczka.lublin.pl lub nr tel. 515 824 926

IV Postanowienia końcowe
1. Autor oświadcza, że jest autorem utworu literackiego wysłanego na konkurs i przysługuje mu pełnia praw autorskich do Utworu.
2. Autor oświadcza, że przenosi nieodpłatnie i bezterminowo na Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka” prawa autorskie do Utworu.

 

Regulamin konkursu „Przyjazny Społecznik”

1)Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Przyjazny Społecznik 2017”.
2)Konkurs ma charakter cykliczny i będzie przeprowadzany corocznie.
3)Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorób na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”.
4)Przyznanie Tytułu „Przyjazny Społecznik” organizowane jest pod Honorowym Patronatem Pana Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
5)Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6)Tytuł Przyjaznego Społecznika może otrzymać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyróżniająca się działalnością na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7)Kandydata do Tytułu może zgłosić organizacja pozarządowa działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osoba prawna.
8)Zgłoszenia kandydata może dokonać również organ administracji rządowej lub samorządowej.
9)Zgłoszenie kandydata należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10) Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na udział w konkursie stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
11) Każdy podmiot, o którym mowa w pkt. 7 i 8 może zgłosić jednego kandydata.
12) Za weryfikację wniosków i przyznanie Tytułu Przyjaznego Społecznika odpowiada Kapituła Konkursu wybrana przez organizatora Konkursu.
13) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia w wyznaczonym terminie na adres:
Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka” Ul. Leszczyńskiego 23, p. 216 20-068 Lublin (poniedziałki godz. 10:00-13:00 i czwartki godz. 12:00-16:00)
lub w sekretariacie Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w kopercie podpisanej „Drgawka – konkurs Przyjazny Społecznik”)
lub przesyłką pocztową – decyduje data stempla pocztowego
14) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2017 roku.
15) Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną przez Kapitułę Konkursu.
16) Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w połowie lutego 2018 roku.

Informacje o konkursie udzielane są pod adresem drgawka@padaczka.lublin.pl lub nr tel. 515 824 926

Regulamin Przyjazny Społecznik

ZGODA_NA_UDZIAL_W_KONKURSIE(2)

WNIOSEK O PRZYZNANIE TYTUŁU – Przyjazny Społecznik